Am Wachsen, 2014, Digitalfotografie,  Am Himmelhof, Wien